VĂN HÓA-XÃ HỘI
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 gắn với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
11/08/2023 08:13:27

Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nội dung tuyên truyền: Khẳng định ý nghĩa lịch sử, mốc son chói lọi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm; sự vận dụng sáng tạo những bài học của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Những thắng lợi vĩ đại và thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; Đồng thời nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong giai đoạn cách mạng. Tuyên truyền về những thành tựu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những định hướng, giải pháp xây dựng “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động”. Truyền thống yêu nước cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người Việt Nam. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia dân tộc.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tồ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định hiện hành. Lồng ghép với tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

Các hoạt động tuyên truyền nhằm góp phần toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiểu sâu sắc hơn truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; Tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1311
Trước & đúng hạn: 1311
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 18:29:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Cao Văn Hậu - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0375693838

Email: caohau1974@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 8
Tất cả: 18,654