THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (Số 04, tháng 4 năm 2023)
20/04/2023 09:23:33

TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (Số 04, tháng 4 năm 2023) Tìm hiểu pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo

TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

(Số 04, tháng 4 năm 2023)

 
   

Tìm hiểu pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo

Câu 1. Tín ngưỡng làgì?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thì “Tín ngưỡng” là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộngđồng.

Câu 2. Tôn giáo là gì?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thì “Tôn giáo” là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổchức.

Câu 3. Nhà nước có trách nhiệm gì trong việc bảo đảm quyền tự do tín

ngưỡng, tôn giáo?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 3 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thì Nhà nước có các trách nhiệm sau trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:

- Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọingười; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước phápluật.

- Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhândân.

- Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôngiáo.


Câu 4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm gì trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 4 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm sau trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo:

- Tập hợp đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không theo tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Phảnánhkịpthờiýkiến,nguyệnvọng,kiếnnghịcủaNhândânvềcácvấnđề

có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của phápluật.

- Tham gia tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và Nhân dân thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôngiáo.

- Giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 5. Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định có những hành vi nào bịnghiêm

cấm?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thì có các hành vi sau bị nghiêm cấm:

- Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôngiáo.

- Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theotín

ngưỡng, tôn giáo.

- Xúc phạm tín ngưỡng, tôngiáo.

- Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôngiáo:

+ Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội,

môi trường;


+ Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc

phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

+ Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;

+ Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

- Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trụclợi.

Câu 6. Pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định quyền tự do tín ngưỡng,

tôn giáo của mọi người như thế nào?

Trả lời: Điều 6 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Điều 4 Nghị định số 162/2017/NĐ- CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thì quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người được quy định như sau:

- Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.

- Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo.

- Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp phápkhác.

- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi là người bị quản lý, giam giữ) được sử dụng kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in, phát hành hợp pháp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân và được thể hiện niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo bằng lời nói hoặc hành vi của cá nhân theo quy định của pháp luật về nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi là cơ sở quản lý, giamgiữ).


Việc sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị quản lý, giam giữ tại cơ sở quản lý, giam giữ không được làm ảnh hưởng đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của người khác và không trái với quy định của pháp luật có liên quan.

Câu 7. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có các quyền gì?

Trả lời: Điều 7 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định tổ chức tôn giáo, tổ chức

tôn giáo trực thuộc có các quyền sau:

- Hoạt động tôn giáo theo hiến chương, điều lệ và văn bản có nội dung tươngtự

(sau đây gọi chung là hiến chương) của tổ chức tôn giáo.

- Tổ chức sinh hoạt tôngiáo.

- Xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tôngiáo.

- Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng tôngiáo.

- Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở tôngiáo.

- Nhậntàisảnhợpphápdotổchức,cánhântrongnướcvàtổchức,cánhân

nước ngoài tự nguyện tặng cho.

- Các quyền khác theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và quy định khác của pháp luật có liênquan.

Câu 8. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo gì?

Trả lời: Điều 8 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam như sau:

- Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được Nhà nước Việt Namtôn

trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

- Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam cóquyền:

+ Sinh hoạt tôn giáo, tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo;

+ Sử dụng địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung;

+ Mời chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người Việt Nam thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo; mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo;


+ Vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng về tôn giáo của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam;

+ Mang theo xuất bản phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo để phục vụ nhu cầusinh

hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được giảng đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác ở ViệtNam.

Câu 9. Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ gì trong thực hiện quyền tự do tín

ngưỡng, tôn giáo?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 9 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thì tổ chức, cá nhân có các nghĩa vụ sau trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôngiáo:

- Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo phải tuân thủ Hiến pháp, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm hướng dẫn tín đồ, người tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo đúngquy định của phápluật.

Câu 10. Nguyên tắc tổ chức hoạt động tín ngưỡng được quy định như thế

nào?

Trả lời: Điều 10 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định nguyên tắc tổ chức hoạt động tín ngưỡng như sau:

- Hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dântộc.

- Việctổchứchoạtđộngtínngưỡng,lễhộitínngưỡngphảibảođảmanninh,

trật tự, an toàn xã hội, tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

Câu 11. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định như thế nào về người đại diện,

ban quản lý cơ sở tín ngưỡng?

Trả lời: Điều 11 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định Người đại diện, ban quản

lý cơ sở tín ngưỡng như sau:

1. Cơ sở tín ngưỡng phải có người đại diện hoặc ban quản lý để chịutrách

nhiệm trước pháp luật về các hoạt động diễn ra tại cơ sở tín ngưỡng.


2. Người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng phải là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có uy tín trong cộng đồng dâncư.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức để cộng đồng dân cư bầu, cử người đại diện hoặc thành viên ban quản lý. Căn cứ kết quả bầu, cử và các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản công nhận người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bầu,cử.

4. Việc bầu, cử người đại diện hoặc thành lập ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản vănhóa.

5. Việcbầu,cửngườiđạidiệnhoặcthànhlậpbanquảnlýnhàthờdònghọ

không phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 nêu trên.

Câu 12. Việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 12 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định việc đăng ký hoạt động tín

ngưỡng như sau:

1. Hoạtđộngtínngưỡngcủacơsởtínngưỡngphảiđượcđăngký,trừcơsởtín

ngưỡng là nhà thờ dòng họ.

2. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng chậm nhất là 30 ngày trước ngày cơ sở tín ngưỡng bắt đầu hoạt động tín ngưỡng, trừ trường hợp tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục hoặc lễ hội tín ngưỡng định kỳ nhưng có thayđổi

Văn bản đăng ký nêu rõ tên cơ sở tín ngưỡng, các hoạt động tín ngưỡng, nội

dung, quy mô, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do.

3. Hoạt động tín ngưỡng không có trong văn bản đã được đăng ký thì người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm đăng ký bổ sung theo quy trên chậm nhất là 20 ngày trước ngày diễn ra hoạt động tínngưỡng.


Câu 13. Việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 13 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ như sau:

1. Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng diễn ra định kỳ chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức lễ hội đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định sauđây:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức lễ hội có trách nhiệm tiếp nhận thông báo đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong một xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung làxã);

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức lễ hội có trách nhiệm tiếp nhận thông báo đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều xã thuộc một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung làhuyện);

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội có trách nhiệm tiếp nhận thông báo đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều huyện thuộc một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung làtỉnh).

2. Văn bản thông báo nêu rõ tên lễ hội tín ngưỡng, nội dung, quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến thành viên ban tổ chức và các điều kiện cần thiết để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong lễhội.

3. Việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ tại cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản vănhóa.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện, tỉnh có trách nhiệm bảo đảm việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng theo nội dung thôngbáo.

Câu 14. Việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục hoặc lễ hội tín ngưỡng định kỳ nhưng có thay đổi được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 14 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục hoặc lễ hội tín ngưỡng định kỳ nhưng có thay đổi như sau:


- Trước khi tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục sau thời gian gián đoạn hoặc lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về quy mô, nội dung, thời gian, địa điểm thì người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễhội.

Văn bản đăng ký nêu rõ tên lễ hội, nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với trước, quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến thành viên ban tổ chức và các điều kiện cần thiết để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong lễ hội.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lýdo.

Câu 15. Việc quản lý, sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 15 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định việc quản lý, sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng như sau:

- Ngườiđạidiệnhoặcbanquảnlýcơsởtínngưỡngcótráchnhiệmquảnlývà

sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch khoản thu từ việc tổ chức lễ hội.

- Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc lễ hội, người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu đến UBND cấp xã, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh nơi tổ chức lễhội.

Câu 16. Khi đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cần phải đáp ứng các

điều kiện nào?

Trả lời: Điều 16 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định khi đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Tổ chức tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho tín đồ tại những nơi chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho những người thuộc tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện sauđây:

- Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôngiáo;


- Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có người đại diện là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hìnhsự;

- Nội dung sinh hoạt tôn giáo không thuộc trường hợp bịcấm.

2. Những người theo tôn giáo không thuộc trường hợp trên được đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung khi đáp ứng đủ các điều kiện trên và các điều kiện sau đây:

- Có giáo lý, giáoluật;

- Tên của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dântộc.

Câu 17. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 17 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung như sau:

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm người theo tôn giáo gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôngiáo.

2. Hồ sơ đăng kýgồm:

a) Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức đăng ký; tên tôn giáo; họ và tên, nơi cư trú của người đại diện; nội dung, địa điểm, thời gian sinh hoạt tôn giáo, số lượng người thamgia;

b) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôngiáo;

c) Sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tậptrung;

d) Bản tóm tắt giáo lý, giáoluật.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do.


Câu 18. Tổ chức muốn được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

cần phải đáp ứng các điều kiện nào?

Trả lời: Điều 18 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định Tổ chức muốn được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Có giáo lý, giáo luật, lễnghi;

2. Cótônchỉ,mụcđích,quychếhoạtđộngkhôngtráivớiquyđịnhcủapháp

luật;

3. Tên của tổ chức không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dântộc;

4. Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hìnhsự;

5. Có địa điểm hợp pháp để đặt trụsở;

6. Nội dung hoạt động tôn giáo không thuộc trường hợp bị cấm theo quyđịnh.

Câu 19. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động

tôn giáo được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 19 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo như sau:

1. Tổchứccóđủđiềukiệntheoquyđịnhgửihồsơđăngkýhoạtđộngtôngiáo

đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 dưới đây.

2. Hồ sơ đăng kýgồm:

- Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức; tên tôn giáo; tôn chỉ, mục đích; nội dung, địa bàn hoạt động; nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam; họ và tên người đại diện tổ chức; số lượng người tin theo; cơ cấu tổ chức, địa điểm dự kiến đặt trụsở;

- Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổchức;


- Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễnghi;

- Quy chế hoạt động của tổchức;

- Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụsở.

3. Thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôngiáo:

- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh) cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối cấp chứng nhận đăng ký phải nêu rõ lýdo;

- Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối cấp chứng nhận đăng ký phải nêu rõ lýdo.

Câu 20. Hoạt động của tổ chức sau khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 20 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định hoạt động của tổ chức sau khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo như sau:

1. Tổ chức sau khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được thực hiện các hoạt động sauđây:

- Tổ chức các cuộc lễ tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo, giảng đạo, bồi dưỡng giáolý;

- Bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chứcviệc;

- Sửa chữa, cải tạo trụsở;

- Tham gia hoạt động từ thiện, nhânđạo;

- Tổ chức đại hội thông qua hiếnchương.

2. Khi thực hiện hoạt động quy định trên, tổ chức phải tuân thủ quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và quy định khác của pháp luật có liênquan.

Câu 21. Tổ chức tôn giáo muốn được công nhận thì phải đáp ứng các điều kiện nào?


Trả lời: Điều 21 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được công nhận là tổ chức tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện sauđây:

- Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôngiáo;

- Có hiến chương theo quyđịnh;

- Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hìnhsự;

- Có cơ cấu tổ chức theo hiếnchương;

- Cótàisảnđộclậpvớicánhân,tổchứckhácvàtựchịutráchnhiệmbằngtài

sản của mình;

- Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độclập.

Câu 22. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo được

quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 22 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo như sau:

1. Tổ chức đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 dướiđây.

2. Hồ sơ đề nghịgồm:

- Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức đề nghị công nhận, tên giao dịch quốc tế (nếu có); tên tôn giáo; họ và tên người đại diện tổ chức; số lượng tín đồ, địa bàn hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị; cơ cấu tổ chức, trụ sở của tổchức;

- Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôngiáo;

- Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổchức;

- Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễnghi;


- Hiến chương của tổchức;

- Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổchức;

- Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụsở.

3. Thẩm quyền công nhận tổ chức tôngiáo:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không công nhận phải nêu rõ lýdo;

- Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không công nhận phải nêu rõ lýdo.

Câu 23. Hiến chương của tổ chức tôn giáo có những nội dung cơ bản nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 23 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thì Hiến chương của tổ chức tôn giáo có những nội dung cơ bản sau đây:

- Tên của tổchức;

- Tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạtđộng;

- Địa bàn hoạt động, trụ sởchính;

- Tài chính, tàisản;

- Người đại diện theo pháp luật, mẫu condấu;

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trựcthuộc;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;

- Điềukiện,tiêuchuẩn,thẩmquyền,cáchthứcphongphẩm,bổnhiệm,bầucử,

suy cử, thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

- Điều kiện, thẩm quyền, cách thức giải thể tổ chức tôn giáo; thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tôn giáo trựcthuộc;

- Việc tổ chức hội nghị, đại hội; thể thức thông qua quyết định, sửa đổi, bổsung

hiến chương; nguyên tắc, phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ của tổ chức;


- Quan hệ giữa tổ chức tôn giáo với tổ chức tôn giáo trực thuộc, giữa tổchức

tôn giáo với tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Câu 24. Việc sửa đổi Hiến chương của tổ chức tôn giáo được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 24 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thì việc sửa đổi Hiến chương của tổ chức tôn giáo được quy định như sau:

- Tổ chức tôn giáo khi sửa đổi hiến chương phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đã công nhận tổ chức tôn giáo. Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, người đại diện, nội dung, lý do sửa đổi kèm theo hiến chương sửađổi.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lýdo.

- Tổ chức tôn giáo được hoạt động theo hiến chương sửa đổi kể từ ngày đượccơ

quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Câu 25. Tên của tổ chức tôn giáo được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 25 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định tên của tổ chức tôn giáo như sau:

- Tổ chức tôn giáo phải có tên bằng tiếngViệt.

- Tên của tổ chức tôn giáo không trùng với tên tổ chức tôn giáo khác hoặc tổ chức khác đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dântộc.

- Tên của tổ chức tôn giáo được sử dụng trong quan hệ với tổ chức, cá nhân khác.

- Tên của tổ chức tôn giáo được pháp luật công nhận và bảovệ.

- Tổ chức tôn giáo thay đổi tên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương) chấpthuận.

- Tổ chức tôn giáo trực thuộc thay đổi tên thì tổ chức tôn giáo có trách nhiệm đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với tổ chứctôngiáotrựcthuộccóđịabànhoạtđộngởmộttỉnh,Cơquanquảnlýnhà


nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc

có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh) chấp thuận.

Câu 26. Việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo được quy định như thế

nào?

Trả lời: Theo Điều 26 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo như sau:

- Tổ chức tôn giáo khi thay đổi trụ sở phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới và phải thông báo bằng văn bản đến Ủy bannhân dân cấp tỉnh hoặc Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đã công nhận tổ chức tôngiáo.

- Tổ chức tôn giáo trực thuộc khi thay đổi trụ sở phải được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới và thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh, Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiềutỉnh).

Câu 27. Việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 27 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc như sau:

- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc thành nhiều tổ chức tôn giáo trực thuộc mới; sáp nhập tổ chức tôn giáo trực thuộc vào một tổ chức tôn giáo trực thuộc khác; hợp nhất các tổ chức tôn giáo trực thuộc thành một tổ chức tôn giáo trực thuộcmới.

- Sau khi chia, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị chia chấm dứt tồn tại; quyền, nghĩa vụ của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị chia được chuyển giao cho các tổ chức tôn giáo trực thuộcmới.

- Sau khi tách, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị tách và tổ chức tôn giáo trực thuộc được tách thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình phù hợp với mục đích hoạtđộng.

- Sau khi sáp nhập, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; quyền và nghĩa vụ của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị sáp nhập được chuyển giao cho tổ chức tôn giáo trực thuộc mà tổ chức đó được sáp nhậpvào.


- Sau khi hợp nhất, các tổ chức tôn giáo trực thuộc cũ chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm tổ chức tôn giáo trực thuộc mới được thành lập; quyền và nghĩa vụ của tổ chức tôn giáo trực thuộc cũ được chuyển giao cho tổ chức tôn giáo trực thuộc mới.

Câu 28. Việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng các điều kiện nào?

Trả lời: Theo Điều 28 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Hiến chương của tổ chức tôn giáo có quy định về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trựcthuộc;

- Hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;

- Có địa điểm hợp pháp để đặt trụsở.

Câu 29. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 29 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc nhưsau:

1. Trước khi thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có tách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

2. Hồ sơ đề nghịgồm:

- Văn bản đề nghị nêu rõ lý do; tên tổ chức đề nghị; tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập; tên tổ chức, người đại diện tổ chức trước và sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; địa bàn hoạt động, số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc tại thời điểm thành lập; địa bàn hoạt động, số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước và sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; cơ cấu tổ chức, địa điểm dự kiến đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợpnhất;


- Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợpnhất;

- Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trựcthuộc;

- Hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếucó);

- Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trựcthuộc;

- Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụsở.

3. Thẩm quyền chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổchức

tôn giáo trực thuộc:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lýdo;

- Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

- Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trựcthuộc.

Hết thời hạn 01 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, nếu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc thì văn bản chấp thuận hết hiệu lực.

Câu 30. Pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định như thế nào về tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc?

Trả lời: Theo Điều 30 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Điều 9 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc nhưsau:


- Tổchứctôngiáolàphápnhânphithươngmạikểtừngàyđượccơquannhà

nước có thẩm quyền công nhận.

- Tổ chức tôn giáo đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh); Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương (đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh) cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đáp ứng các điều kiện: Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độclập.

- Trìnhtự,thủtụccấpđăngkýphápnhânphithươngmạichotổchứctôngiáo

trực thuộc:

1. Tổ chức tôn giáo đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở, người đại diện của tổ chức tôn giáo; tên, trụ sở, địa bàn hoạt động, cơ cấu tổ chức, số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành tại thời điểm đề nghị; họ và tên người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc được đề nghị cấp đăngký;

b) Bảntómtắtquátrìnhhoạtđộngtôngiáocủatổchứctôngiáotrựcthuộctừ

khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;

c) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc;

d) Bản kê khai và giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc;

đ) Hiến chương, điều lệ hoặc các văn bản có nội dung tương tự của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

2. Thẩm quyền cấp đăng ký pháp nhân phi thươngmại:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lýdo;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lýdo.


Câu 31. Pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định như thế nào về giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc?

Trả lời:

- Theo Điều 31 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc nhưsau:

1. Tổchứctôngiáo,tổchứctôngiáotrựcthuộcgiảithểtrongtrườnghợpsau

đây:

a) Theo quy định của hiếnchương;

b) Không hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; ngừng hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm liêntục;

c) Hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đìnhchỉ.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo có quyền giải thể tổ chức tôngiáo.

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có quyền giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh); Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương (đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh) có quyền giải thể hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc trong các trường hợp: Không hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; ngừng hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm liên tục; Hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đìnhchỉ.

3. Trước khi giải thể, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài sản. Tài sản của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã thành lập (đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh); Cơ quan


quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đã thành lập (đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh) chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể.

Câu 32. Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương như thế nào?

Trả lời:

- Điều 10 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương như sau:

1. Tổ chức tôn giáo tự giải thể hoặc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 dướiđây.

Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức đề nghị; tên, trụ sở của tổchức

tôn giáo trực thuộc bị giải thể; lý do và dự kiến thời điểm giải thể;

b) Bản kê khai tài sản, tàichính;

c) Phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ(nếu

có);

d) Danh sách tổ chức tôn giáo trựcthuộc.

2. Tổ chức tôn giáo tự giải thể hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể có trách nhiệm thông báo thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số báo viết hoặc báo điện tử liên tiếp ở trung ương đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh, ở địa phương đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở mộttỉnh.

3. Thẩm quyền chấp thuận giảithể:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tĩnh trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lýdo;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chấp thuận việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động nhiều tỉnh trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ(nếucó)vàthanhlýtàisản,tàichínhghitrongthôngbáocủatổchứcmà


không có khiếu nại; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Đối với tổ chức tôn giáo tự giải thể, thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho tổ chức giải thể là thời điểm tổ chức phải nộp lại bản chính quyết định công nhận tổ chức tôn giáo; giấy chứng nhận của cơ quan công an về việc tổ chức đã nộp, hủy con dấu theo quyđịnh.

5. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc giải thể, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc và nộp lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 nêu trên các văn bản sauđây:

a) Bản chính văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩmquyền;

b) Bản chính văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp;

c) Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể;

d) Giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc tổchức

tôn giáo trực thuộc giải thể đã nộp, hủy con dấu theo quy định.

6. Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 nêutrên.

Văn bản thông báo nêu rõ tên, trụ sở, họ và tên người đại diện của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị; tên, trụ sở, họ và tên người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể; thời điểm giải thể.

Câu 33. Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc được quy định như thế nào?

Trả lời:

- Theo Điều 32 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc như sau:

+ Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thực hiện việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo hiến chương của tổ chức tôn giáo.

+ Người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính


trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Câu 34. Việc thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 33 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định thông báo người được phong

phẩm hoặc suy cử làm chức sắc như sau:

1. Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương về người được phong phẩm hoặc suy cử làm hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; mục sư của các tổ chức Tin lành; phối sư trở lên của các Hội thánh Cao đài; giảng sư trở lên của Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam và các phẩm vị tương đương của tổ chức tôn giáo khác chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày phong phẩm hoặc suycử.

2. Đối với các trường hợp phong phẩm hoặc suy cử chức sắc không thuộc quy định nêu trên, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi chức sắc cư trú và hoạt động tôn giáo chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày phong phẩm hoặc suycử.

3. Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, họ và tên, phẩm vị, địa bàn hoạt động, tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo kèm theo sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của chứcsắc.

4. Trường hợp người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc không đáp ứng điều kiện: phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu tổ chức tôn giáo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chứcsắc.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi chức sắc cư trú và hoạt động tôn giáo.

Câu 35. Việc đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc được quy định như thế nào?


Trả lời:

Tại Điều 34 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc như sau:

1. Tổ chức tôn giáo trước khi bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc sau đây có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trungương:

a) Thành viên ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động trong nhiều tỉnh;

b) Người đứng đầu tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trong nhiều tỉnh;

c) Người đứng đầu cơ sở đào tạo tôngiáo.

2. Đối với các trường hợp không thuộc trên, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thực hiện việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi chức việc cư trú và hoạt động tôngiáo.

3. Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước khi thực hiện việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh), Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương (đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiềutỉnh)

4. Hồ sơ đăng kýgồm:

a) Văn bản đăng ký nêu rõ họ và tên người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; phẩm vị, chức vụ, địa bàn phụ trách trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suycử;

b) Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suycử;

c) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suycử.

5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lýdo.


6. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suycử.

7. Đối với người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và cơ sở đào tạo tôn giáo sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chỉ thực hiện thông báo kết quả về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 6 nêutrên.

Câu 36. Việc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành được quy

định như thế nào?

Trả lời:

Điều 35 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định thuyên chuyển chức sắc, chức việc,

nhà tu hành như sau:

- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi đi và nơi đến chậm nhất là 20 ngày.

Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức thông báo, họ và tên, phẩm vị, chức vụ của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển, địa bàn hoạt động sau khi được thuyên chuyểnđến.

- Trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến thuyên chuyểnđến.

Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức đăng ký, họ và tên, phẩm vị, chức vụ củangười được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển, địa bàn hoạt động sau khi được thuyên chuyển đến.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do.

Câu 37. Việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc được quy định như thế nào?


Trả lời:

Điều 36 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc như sau:

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc theo hiến chương của tổchức.

2. Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có văn bản về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi chức sắc, chức việc cư trú và hoạt động tôngiáo.

Văn bản thông báo nêu rõ họ và tên, phẩm vị, chức vụ của người bị cách chức, bãi nhiệm; lý do cách chức, bãi nhiệm kèm theo văn bản của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc cách chức, bãi nhiệm.

3. Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh), Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương (đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiềutỉnh).

Câu 38. Trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 43 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo như sau:

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về danhmục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày được công nhận, chấp thuận hoặc được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo theo quy định sauđây:

a) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấpxã;


b) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấphuyện;

c) Tổchứccóđịabànhoạtđộngtôngiáoởnhiềuhuyệnthuộcmộttỉnhgửi

thông báo đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh;

d) Tổchứccóđịabànhoạtđộngtôngiáoởnhiềutỉnhgửithôngbáođếncơ

quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

2. Vănbảnthôngbáonêurõtêntổchức,têncáchoạtđộngtôngiáo,thờigian,

địa điểm diễn ra hoạt động.

3. Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ thực hiện một lần. Đối với hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã thông báo thì người đại diện tổ chức có trách nhiệm thông báo bổ sung theo quy định trên chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạtđộng.

Câu 39. Hội nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được

quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 44 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định hội nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc như sau:

- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức hội nghị thường niên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện), Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh (đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh), Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương (đối với trường hợp không thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh) chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức hộinghị.

Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức; dự kiến thành phần, số lượng người tham

dự; nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị.

- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức hội nghị liên tôn giáo, hội nghị có yếu tố nước ngoài có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan quảnlýnhànướcvềtínngưỡng,tôngiáoởtrungương.Vănbảnđềnghịnêurõ


tên tổ chức; lý do tổ chức; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; nội

dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị.

Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Câu 40. Đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 45 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định Đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo như sau:

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước khi tổ chức đại hội có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

2. Hồ sơ đề nghịgồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức; lý do tổ chức; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội;

b) Báo cáo tổng kết hoạt động của tổchức;

c) Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếucó).

3. Thẩm quyền chấp thuận tổ chức đạihội:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lýdo;

b) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lýdo;


c) Đối với việc tổ chức đại hội không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này, cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lýdo.

Câu 41. Cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp được

quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 46 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định cuộc lễ, giảng đạo ngoài

cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp như sau:

1. Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức đề nghị, tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ.

2. Trước khi giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký, chức sắc, chức việc, nhà tu hành có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

Văn bản đề nghị nêu rõ họ và tên người đề nghị, nội dung, lý do, chương trình,

thời gian, địa điểm thực hiện, thành phần tham dự.

3. Thẩm quyền chấp thuận tổ chức cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợppháp:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có quy mô tổ chức ở một huyện trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lýdo;

b) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lýdo.

4. Cơquannhànướccóthẩmquyềnnơitổchứccuộclễ,giảngđạocótrách

nhiệm hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc lễ, giảng đạo.


Câu 42. Sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp

pháp tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 47 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam như sau:

- Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt tôn giáo tậptrung.

- Hồ sơ đề nghịgồm:

+ Văn bản đề nghị nêu rõ họ và tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại diện; lý do, thời gian, nội dung sinh hoạt, số lượng người tham gia, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt;

+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam

của người đại diện;

+ Văn bản đồng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc giấy tờ chứng minh có

địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Câu 43. Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài được

quy định như thế nào?

Trả lời:

- Điều 51 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử,

suy cử có yếu tố nước ngoài như sau:

1. Phongphẩm,bổnhiệm,bầucử,suycửcóyếutốnướcngoàibaogồmcác

trường hợp sau đây:

a) Tổ chức tôn giáo Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại ViệtNam;


b) Tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử cho công dân Việt Nam ở ViệtNam.

2. Người được đề nghị phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải đáp ứng các điều kiện: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được đề nghị phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị còn phải đáp ứng các điều kiện sauđây:

a) Được đào tạo tôn giáo tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở ViệtNam;

b) Tuân thủ pháp luật ViệtNam.

3. Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 1 nêu trên phải được sự chấp thuận trước của cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trungương.

4. Công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài khi về Việt Nam làm chức sắc, chức việc thì tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trungương.

Câu 44. Trình tự, thủ tục chấp thuận việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử,

suy cử có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam như thế nào?

Trảlời:

- Điều 17 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục chấp thuận việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam nhưsau:

1. Tổ chức tôn giáo có tín đồ là công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức sắc, chức việc ở Việt Nam có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trungương.

Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị; tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo nước ngoài; lý do đề nghị; họ và tên của người được đề nghị; phẩm vị, chức vụ, địa bàn phụ trách trước và sau khi được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suycử;

b) Bảntómtắtquátrìnhhoạtđộngtôngiáocủangườiđượcdựkiếnphong

phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;


c) Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suycử.

2. Tổ chức tôn giáo ở Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trungương.

Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo; lý do đề nghị; họ và tên, phẩm vị (nếu có), quốc tịch của người được đề nghị; phẩm vị được đềnghị;

b) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đềnghị;

c) Bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Namcấp;

d) Bản sao hộ chiếu, bản chính hoặc bản sao có chứng thực phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người được đề nghị không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên theo nguyên tắc có đi có lại. Trường hợp người được đề nghị đã cư trú ở Việt Nam trên 06 tháng liên tục phải có thêm bản chính phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Namcấp.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử quy định tại khoản 1, khoản 2 nêu trên trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài chưa được cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chấp thuận thì không được sử dụng chức danh đó để hoạt động tôn giáo ở Việt Nam. Câu 45. Trình tự, thủ tục đăng ký làm chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài như thếnào?

Trả lời:

- Điều 18 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký làm chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài nhưsau:

1. Công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài khi về Việt Nam làm chức sắc, chức việc thì tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.


Hồ sơ đăng ký gồm:

a) Văn bản đăng ký nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc; họ và tên, địa bàn phụ trách, phẩm vị, chức vụ của người được đăng ký ở nước ngoài và ở ViệtNam;

b) Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được đăngký;

c) Bảntómtắtquátrìnhhoạtđộngtôngiáoởnướcngoàicủangườiđượcđăng

ký;

d) Vănbảnchứngminhphẩmvị,chứcvụ,địabànhoạtđộngcủangườiđược

phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Công dân Việt Nam đăng ký làm chức sắc, chức việc được hoạt động tôn giáo theo phẩm vị, chức vụ sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chấp thuận việc đăngký.

Câu 46. Hoạt động quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 52 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định hoạt động quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ như sau:

- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ thực hiện các hoạt động quan hệ quốc tế theo hiến chương của tổ chức tôn giáo phù hợp với pháp luật ViệtNam.

- Khi thực hiện các hoạt động quan hệ quốc tế, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia có liênquan.

Câu 47. Việc gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài của tổ chức tôn giáo

được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 53 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định gia nhập tổ chức tôn giáo

nước ngoài của tổ chức tôn giáo như sau:

- Trước khi gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trungương.


- Hồ sơ đề nghịgồm:

+ Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, mục đích, thời điểm gia nhập; tên, hiến chương, tôn chỉ, mục đích hoạt động, trụ sở chính của tổ chức tôn giáo nước ngoài;

+ Văn bản chấp thuận hoặc văn bản mời gia nhập của tổ chức tôn giáo nước

ngoài.

- Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lýdo.

- Khi chấm dứt tham gia tổ chức tôn giáo nước ngoài, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày chấmdứt.

Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên tổ chức tôn giáo nước ngoài

đã gia nhập, lý do chấm dứt, thời điểm bắt đầu chấm dứt.

Câu48.Hoạtđộngxuấtbản,sảnxuất,xuấtkhẩu,nhậpkhẩuvănhóa

phẩm của tổ chức tôn giáo được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 54 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định hoạt động xuất bản, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm như sau:

Được thực hiện hoạt động xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tín ngưỡng, tôn giáo; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tín ngưỡng, tôn giáo, đồ dùng tôn giáo theo quy định của pháp luật về xuất bản và quy định khác của phápluật.

Câu 49. Hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 55 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo như sau:

Được tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện,

nhân đạo theo quy định của pháp luật có liên quan.

Câu 50. Việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo như thếnào?

Trả lời:


Điều 56 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định quy định việc quản lý, sử dụng tài

sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo như sau:

1. Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo bao gồm tài sản được hình thành từ đóng góp của thành viên tổ chức; quyên góp, tặng cho của tổ chức, cá nhân hoặc các nguồn khác theo quy định của phápluật.

2. Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của phápluật.

3. Cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo được hình thành theo tập quán, do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng là tài sản thuộc sở hữu chung của cộng đồng.

4. Việcchuyểnđổi,chuyểnnhượng,tặngcho,chothuê,thếchấp,gópvốntài

sản bằng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Câu 51. Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc như thế nào?

Trả lời:

- Điều 19 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc nhưsau:

1. Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và từ thiện xã hội trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định của pháp luật có liênquan.

2. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 dưới đây về việc tổ chức quyên góp, trong đó nêu rõ mục đích, địa bàn, cách thức, thời gian quyên góp; phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyêngóp.

3. Thẩm quyền tiếp nhận thôngbáo:

a) Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm việc, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp đối với trường hợp quyên góp trong địa bàn mộtxã;


b) Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức quyên góp đối với trường hợp quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trungương;

c) Trước khi tổ chức quyên góp 15 ngày, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức quyên góp đối với trường hợp quyên góp không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 nêutrên.

4. Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải có sổ sách thu, chi bảo đảm công khai, minh bạch. Tài sản được quyên góp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ cho hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và từ thiện xãhội.

5. Khôngđược lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức

tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp.

6. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 nêu trên. Câu 52. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài như thếnào?

Trả lời:

- Điều 20 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưsau:

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở tôn giáo; tổ chức cuộc lễ tôn giáo; xuất bản, nhập khẩu kinh sách, đồ dùng tôn giáo thì thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng viện trợ không hoàn lại.

Câu 53. Đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo được quy định như thế

nào?

Trả lời: Điều 57 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo như sau:

Đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Câu 54. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo được quy định như thế nào?


Trả lời: Điều 58 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định cải tạo, nâng cấp, xây

dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo như sau:

- Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về xâydựng.

- Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo thực hiện như quy định của pháp luật về xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, cáchmạng.

- Việc tu bổ, phục hồi cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng; việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc các cơ sở này thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật về xây dựng.

Câu 55. Việc di dời công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo được quy

định như thế nào?

Trả lời: Điều 59 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định di dời công trình tín

ngưỡng, công trình tôn giáo như sau:

Việc di dời công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về xây dựng.

Câu 56. Việc khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng, tôn giáo được quy

định như thế nào?

Trả lời: Điều 63 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng, tôn giáo nhưsau:

- Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính, khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Việc giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp luật về tốcáo.


Câu 57. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật bị xử lý như thế nào?

Trả lời: Điều 64 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nhưsau:

- Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của phápluật.

Câu 58. Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo khi thi hành công vụ bị xử lý như thế nào?

Trả lời: Điều 65 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm sau đây:

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật có liênquan;

- Thiếutráchnhiệmtrongquảnlýđểxảyraviphạmphápluậtvềtínngưỡng,

tôn giáo;

- Vi phạm quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôngiáo.

Câu 59. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng,

năm nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 66 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thì Luật này có

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày

Luật này có hiệu lực thi hành.

Câu 60. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định điều khoản chuyển tiếp như thế nào?

Trả lời: Điều 67 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định điều khoản chuyển tiếp như sau:


- Nhóm người đã được chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, công nhận tổ chức tôn giáo trước ngày 01/01/2018 không phải làm thủ tục đăng ký, công nhận lại theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôngiáo.

- Tổ chức tôn giáo trực thuộc đã được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; hội đoàn tôn giáo, dòng tu và tổ chức tu hành tập thể đã được cấp đăng ký hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực không phải làm thủ tục đề nghị, đăng ký lại theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôngiáo.

- Đối với tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước ngày Luật này có hiệu lực thì thời gian để công nhận là tổ chức tôn giáo được tính từ khi tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôngiáo.

- Tổ chức tôn giáo đã được công nhận trước ngày Luật này có hiệu lực là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày 1/1/2018. Các tổ chức tôn giáo này có trách nhiệm điều chỉnh hiến chương tại đại hội gần nhất và đăng ký hiến chương sửa đổi theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôngiáo.

- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày 1/1/2018, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước 1/1/2018 có trách nhiệm thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật này có hiệu lực, cơ sở tín ngưỡng đã thông báo hoạt động tín ngưỡng hằng năm trước ngày 1/1/2018 có trách nhiệm đăng ký hoạt động tín ngưỡng theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôngiáo.

Đề nghị toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn hội cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, xây dựng đời sống văn hoá trong thôn tạo tiền đề phát triển kinh tế, hội của địa phương.


(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 954
Trước & đúng hạn: 954
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/09/2023 23:08:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Cao Văn Hậu - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0375693838

Email: caohau1974@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 12
Tất cả: 17,726