TỔNG QUAN
Chức năng nhiệm vụ
27/04/2021 12:00:00

1. Công chức Văn phòng - Thống kê có nhiệm vụ: Tham mưu tổ chức triển khai, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cán bộ, công chức thực hiện Kế hoạch đm bo hiệu qu, đúng quy định. Tham mưu cho UBND phường nhằm thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

- Phối hợp các cán bộ, công chức có liên quan, tham mưu giúp UBND chuẩn bị nội dung để tổ chức các cuộc họp, hội nghị theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Phối hợp, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về cải cách TTHC; kiểm soát và đơn giản hóa TTHC; rà soát, thống kê, đề nghị công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ các văn bản trái quy định đã ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND - UBND phường; tiếp nhận và tham mưu xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường 

2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch: chủ trì, phối hợp các cán bộ, công chức liên quan, tham mưu giúp UBND phường thực hiện các nhiệm vụ về CCHC; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành VBQPPL trên địa bàn phường; Là đầu mối giúp UBND phường rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Hội đồng nhân dân, UBND phường ban hành; Giúp UBND phường theo dõi việc thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL.

3. Công chức Tài chính - KTNS phường: chủ trì, phối hợp các cán bộ, công chức liên quan, tham mưu cho UBND phường thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tài chính công; hướng dẫn các cán bộ, công chức sử dụng kinh phí theo quy định của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước; Tổng hợp kinh phí thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021, báo cáo UBND phường để báo cáo Phòng Nội vụ.

4. Công chức Văn hóa - xã hội: chủ trì, phối hợp với các cán bộ, công chức liên quan, tham mưu cho UBND phường thực hiện:

- Tổ chức thực hiện việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính nhà nước ở địa phương. Phối hợp Công chức Tài chính - KTNS phường và các cán bộ, công chức khác tham mưu cho UBND phường tăng cường thực hiện Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn phường Tân Dân năm 2021 và những năm tiếp theo, triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện làm tốt công tác duy trì, cải tiến và đánh giá nội bộ theo các nội dung đã công bố.

5. Đài truyền thanh: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tại địa phương, xây dựng và duy trì chuyên mục trên Đài truyền thanh.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2022 21:17:13)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Cao Văn Hậu - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0375693838

Email: caohau1974@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 49
Tất cả: 12,400