CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện giải quyết theo thẩm quyền UBND cấp xã vào thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC phường Tân Dân
06/01/2022 02:15:01

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện giải quyết theo thẩm quyền UBND cấp xã vào thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC phường Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

Số: 143/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Dân, ngày 25 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện giải quyết theo thẩm quyền UBND cấp xã vào thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC phường Tân Dân


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Thực hiện Kế hoạch số 3620/KH-UBND, ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC phường Tân Dân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện giải quyết theo thẩm quyền UBND cấp xã vào thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC phường Tân Dân144 TTHC/40 lĩnh vực ( Chi tiết kèm theo Phụ lục).

Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC phường Tân Dân, có trách nhiệm tổ chức, phân công cán bộ, công chức thực hiện giải quyết TTHC theo Quy định.

Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức, cá nhân có liên quan triển khai đảm bảo theo quy định và kịp thời báo cáo UBND phường xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC phường Tân Dân, Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND Thị xã ; (để b/c)

- TT Đảng ủy - HĐND; (để b/c)

- Lãnh đạo UBND;

- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

 
 
 

Cao Văn Hậu

PHỤ LỤC DANH MỤC TTHC ÁP DỤNG TẠI BỘ PHẬN

TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT TTHC

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 143/QĐ-CTUBND, ngày 25/11/2021 của Chủ tịch UBND phường Tân Dân)

1. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

1

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

2. LĨNH VỰC: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1.

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

2.

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

3.

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

4.

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

3. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

2

Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

4. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

2

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

8

Xóa đăng ký phương tiện

9

Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

5. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

2

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

6. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

2

Thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

3

Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

4

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

5

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

6

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

7

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

8

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

7. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1

Thủ tục quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

2

Thủ tục quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.

8. LĨNH VỰC BẢO HIỂM

1

Thủ tục phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

9. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1

Thủ tục hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

10. LĨNH VỰC TRẺ EM

1

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời các ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

2

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

3

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

4

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

5

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em.

6

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

11. LĨNH VỰC DÂN SỐ

1

Thủ tục xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng
chính sách dân số

12. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1.

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị;

2.

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất;

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

5

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

13. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

2

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

4

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

5

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

6

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

7

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

8

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

9

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

10

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

14. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

1.

Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

15. LĨNH VỰC KIỂM LÂM, LÂM NGHIỆP

1

Thủ tục đăng ký khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc nhà nước hỗ trợ

2

Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

3

Thủ tục Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

4

Thủ tục Phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại

5

Thủ tục Đăng ký khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ

6

Thủ tục Đăng ký Khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với rừn

7

Thủ tục thủ tục thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm k khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và phát triển rừng

16. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ - CÔNG SẢN

1

Thủ tục quyết định điều chuyển tài sản công

2

Thủ tục quyết định thanh lý tài sản công

3

Thủ tục quyết định tiêu hủy tài sản công

17. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1

Thủ tục thực hiện giải trình cấp xã

2

Thủ thục tiếp nhận yêu cầu giải trình cấp xã

3

Xác minh tài sản, thu nhập

4

Kê khai tài sản, thu nhập

18. LĨNH VỰC PHÍ, LỆ PHÍ

1

Thủ tục kế khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

19. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC

1

Thông báo thành lập Tổ hợp tác

2

Thông báo thay đổi Tổ hợp tác

3

Thông báo chấm dứt hoạt động của Tổ hợp tác

20. LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN

1.

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

21. LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT KN, TC

1.

Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã

22. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1.

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

23. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

1.

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

24. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

25. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1

Đăng ký khai sinh

2

Đăng ký kết hôn

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

4

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

5

Đăng ký khai tử

6

Đăng ký khai sinh lưu động

7

Đăng ký kết hôn lưu động

8

Đăng ký khai tử lưu động

9

Đăng ký giám hộ

10

Đăng ký chấm dứt giám hộ

11

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

12

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13

Đăng ký lại khai sinh

14

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

15

Đăng ký lại kết hôn

16

Đăng ký lại khai tử

17

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

18

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

19

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

26. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

1

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

27. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

5

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

6

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

8

Chứng thực di chúc

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

28. LĨNH VỰC PHỔ BIÊN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

29. LĨNH VỰC HÒA GIẢI

1

Thủ tục công nhận hòa giải viên

2

Thủ tục Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

3

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

4

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

30. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

2

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

3

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

4

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

5

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

6

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

7

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

8

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận

9

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

31. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

1

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

32. LĨNH VỰC THƯ VIỆN

1

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

2

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

3

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

33. LĨNH VỰC THỂ THAO

1

Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở

34. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

2

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

35. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1

Thủ tục Hòa giải tranh chấp đất đai

36. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

Thủ tục xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

37. LĨNH VỰC THỦY LỢI

1

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

38. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

1

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

2

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

3

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng vị thiệt hại do thiên tai

4

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia BHYT, BHXH

5

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5 % trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia BHXH

39. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

40. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 463
Trước & đúng hạn: 463
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/05/2022 05:00:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Cao Văn Hậu - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0375693838

Email: caohau1974@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 8,014