THÔNG BÁO
DANH SÁCH TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
05/12/2021 03:04:06

"Thực hiện công văn số 618/ UBND - VP của UBND thị xã Kinh Môn. Về việc tổ chức trực 24/24 giờ để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid - 19 *Chế độ báo cáo: Hàng ngày lãnh đạo trực có trách nhiệm đôn đốc chuyên môn trực báo cáo tổng hợp thông tin, BC tình hình về UBND thị xã (Qua VP UBND thị xã:Buổi sáng trước 11h00, buổi chiều trước 16h00)"

DANH SÁCH TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
Thực hiện công văn số 618/ UBND - VP của UBND thị xã Kinh Môn.
Về việc tổ chức trực 24/24 giờ để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid - 19
*Chế độ báo cáo: Hàng ngày lãnh đạo trực có trách nhiệm đôn đốc chuyên môn trực báo cáo tổng hợp thông tin, BC tình hình về UBND thị xã (Qua VP UBND thị xã:Buổi sáng trước 11h00, buổi chiều trước 16h00)
 
           
STT Ngày/
tháng
Lãnh đạo trực thường xuyên Lãnh đạo,Cán bộ Chuyên môn  
1 01/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3.Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5.Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
2 02/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Thị Thắm Phó chủ tịch HĐNDĐT: 0379742728
2.Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN ĐT:0978461999
3. Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB ĐT0979597758
4. Cao Mạnh Thư Chủ tịch UBMTTQ
Đ:T0963882916
1.Vũ Ngọc Thuân: CC Địa chính, Xây dựng ĐT - MT
ĐT: 0977952307
2. Đào Mạnh Thân CC văn phòng Đảng ủy ĐT: 0978750862
3.Nguyễn Thị Hồng: CC Tài chính - kế toán ĐT: 0973502080
4. Đặng Thị Thơm : CC Tư pháp - HT : ĐT 0326103842
5. Phạm T Thu Huyền: CC Chính sách - XH. ĐT: 0963181546
 
3 03/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3.Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5.Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
4 04/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Thị Thắm Phó chủ tịch HĐNDĐT: 0379742728
2.Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN ĐT:0978461999
3. Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB ĐT0979597758
4. Cao Mạnh Thư Chủ tịch UBMTTQ
Đ:T0963882916
1.Vũ Ngọc Thuân: CC Địa chính, Xây dựng ĐT - MT
ĐT: 0977952307
2. Đào Mạnh Thân CC văn phòng Đảng ủy ĐT: 0978750862
3.Nguyễn Thị Hồng: CC Tài chính - kế toán ĐT: 0973502080
4. Đặng Thị Thơm : CC Tư pháp - HT : ĐT 0326103842
5. Phạm T Thu Huyền: CC Chính sách - XH. ĐT: 0963181546
 
5 05/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3.Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5..Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
6 06/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Thị Thắm Phó chủ tịch HĐNDĐT: 0379742728
2.Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN ĐT:0978461999
3. Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB ĐT0979597758
4. Cao Mạnh Thư Chủ tịch UBMTTQ
Đ:T0963882916
1.Vũ Ngọc Thuân: CC Địa chính, Xây dựng ĐT - MT
ĐT: 0977952307
2. Đào Mạnh Thân CC văn phòng Đảng ủy ĐT: 0978750862
3.Nguyễn Thị Hồng: CC Tài chính - kế toán ĐT: 0973502080
4. Đặng Thị Thơm : CC Tư pháp - HT : ĐT 0326103842
5. Phạm T Thu Huyền: CC Chính sách - XH. ĐT: 0963181546
 
7 07/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3.Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5.Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
8 08/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Thị Thắm Phó chủ tịch HĐNDĐT: 0379742728
2.Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN ĐT:0978461999
3. Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB ĐT0979597758
4. Cao Mạnh Thư Chủ tịch UBMTTQ
Đ:T0963882916
1.Vũ Ngọc Thuân: CC Địa chính, Xây dựng ĐT - MT
ĐT: 0977952307
2. Đào Mạnh Thân CC văn phòng Đảng ủy ĐT: 0978750862
3.Nguyễn Thị Hồng: CC Tài chính - kế toán ĐT: 0973502080
4. Đặng Thị Thơm : CC Tư pháp - HT : ĐT 0326103842
5. Phạm T Thu Huyền: CC Chính sách - XH. ĐT: 0963181546
 
9 09/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3..Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5..Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
10 10/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Thị Thắm Phó chủ tịch HĐNDĐT: 0379742728
2.Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN ĐT:0978461999
3. Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB ĐT0979597758
4. Cao Mạnh Thư Chủ tịch UBMTTQ
Đ:T0963882916
1.Vũ Ngọc Thuân: CC Địa chính, Xây dựng ĐT - MT
ĐT: 0977952307
2. Đào Mạnh Thân CC văn phòng Đảng ủy ĐT: 0978750862
3.Nguyễn Thị Hồng: CC Tài chính - kế toán ĐT: 0973502080
4. Đặng Thị Thơm : CC Tư pháp - HT : ĐT 0326103842
5. Phạm T Thu Huyền: CC Chính sách - XH. ĐT: 0963181546
 
11 11/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3..Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5..Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
12 12/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Thị Thắm Phó chủ tịch HĐNDĐT: 0379742728
2.Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN ĐT:0978461999
3. Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB ĐT0979597758
4. Cao Mạnh Thư Chủ tịch UBMTTQ
Đ:T0963882916
1.Vũ Ngọc Thuân: CC Địa chính, Xây dựng ĐT - MT
ĐT: 0977952307
2. Đào Mạnh Thân CC văn phòng Đảng ủy ĐT: 0978750862
3.Nguyễn Thị Hồng: CC Tài chính - kế toán ĐT: 0973502080
4. Đặng Thị Thơm : CC Tư pháp - HT : ĐT 0326103842
5. Phạm T Thu Huyền: CC Chính sách - XH. ĐT: 0963181546
 
13 13/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3..Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5..Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
14 14/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Thị Thắm Phó chủ tịch HĐNDĐT: 0379742728
2.Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN ĐT:0978461999
3. Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB ĐT0979597758
4. Cao Mạnh Thư Chủ tịch UBMTTQ
Đ:T0963882916
1.Vũ Ngọc Thuân: CC Địa chính, Xây dựng ĐT - MT
ĐT: 0977952307
2. Đào Mạnh Thân CC văn phòng Đảng ủy ĐT: 0978750862
3.Nguyễn Thị Hồng: CC Tài chính - kế toán ĐT: 0973502080
4. Đặng Thị Thơm : CC Tư pháp - HT : ĐT 0326103842
5. Phạm T Thu Huyền: CC Chính sách - XH. ĐT: 0963181546
 
15 15/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3.Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5.Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
16 16/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Thị Thắm Phó chủ tịch HĐNDĐT: 0379742728
2.Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN ĐT:0978461999
3. Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB ĐT0979597758
4. Cao Mạnh Thư Chủ tịch UBMTTQ
Đ:T0963882916
1.Vũ Ngọc Thuân: CC Địa chính, Xây dựng ĐT - MT
ĐT: 0977952307
2. Đào Mạnh Thân CC văn phòng Đảng ủy ĐT: 0978750862
3.Nguyễn Thị Hồng: CC Tài chính - kế toán ĐT: 0973502080
4. Đặng Thị Thơm : CC Tư pháp - HT : ĐT 0326103842
5. Phạm T Thu Huyền: CC Chính sách - XH. ĐT: 0963181546
 
17 17/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3..Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5..Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
18 18/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Thị Thắm Phó chủ tịch HĐNDĐT: 0379742728
2.Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN ĐT:0978461999
3. Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB ĐT0979597758
4. Cao Mạnh Thư Chủ tịch UBMTTQ
Đ:T0963882916
1.Vũ Ngọc Thuân: CC Địa chính, Xây dựng ĐT - MT
ĐT: 0977952307
2. Đào Mạnh Thân CC văn phòng Đảng ủy ĐT: 0978750862
3.Nguyễn Thị Hồng: CC Tài chính - kế toán ĐT: 0973502080
4. Đặng Thị Thơm : CC Tư pháp - HT : ĐT 0326103842
5. Phạm T Thu Huyền: CC Chính sách - XH. ĐT: 0963181546
 
19 19/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3..Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5..Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
20 20/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Thị Thắm Phó chủ tịch HĐNDĐT: 0379742728
2.Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN ĐT:0978461999
3. Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB ĐT0979597758
4. Cao Mạnh Thư Chủ tịch UBMTTQ
Đ:T0963882916
1.Vũ Ngọc Thuân: CC Địa chính, Xây dựng ĐT - MT
ĐT: 0977952307
2. Đào Mạnh Thân CC văn phòng Đảng ủy ĐT: 0978750862
3.Nguyễn Thị Hồng: CC Tài chính - kế toán ĐT: 0973502080
4. Đặng Thị Thơm : CC Tư pháp - HT : ĐT 0326103842
5. Phạm T Thu Huyền: CC Chính sách - XH. ĐT: 0963181546
 
21 21/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3.Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5.Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
22 22/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Thị Thắm Phó chủ tịch HĐNDĐT: 0379742728
2.Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN ĐT:0978461999
3. Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB ĐT0979597758
4. Cao Mạnh Thư Chủ tịch UBMTTQ
Đ:T0963882916
1.Vũ Ngọc Thuân: CC Địa chính, Xây dựng ĐT - MT
ĐT: 0977952307
2. Đào Mạnh Thân CC văn phòng Đảng ủy ĐT: 0978750862
3.Nguyễn Thị Hồng: CC Tài chính - kế toán ĐT: 0973502080
4. Đặng Thị Thơm : CC Tư pháp - HT : ĐT 0326103842
5. Phạm T Thu Huyền: CC Chính sách - XH. ĐT: 0963181546
 
23 23/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3..Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5..Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
24 24/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Thị Thắm Phó chủ tịch HĐNDĐT: 0379742728
2.Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN ĐT:0978461999
3. Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB ĐT0979597758
4. Cao Mạnh Thư Chủ tịch UBMTTQ
Đ:T0963882916
1.Vũ Ngọc Thuân: CC Địa chính, Xây dựng ĐT - MT
ĐT: 0977952307
2. Đào Mạnh Thân CC văn phòng Đảng ủy ĐT: 0978750862
3.Nguyễn Thị Hồng: CC Tài chính - kế toán ĐT: 0973502080
4. Đặng Thị Thơm : CC Tư pháp - HT : ĐT 0326103842
5. Phạm T Thu Huyền: CC Chính sách - XH. ĐT: 0963181546
 
25 25/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3..Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5..Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
26 26/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Thị Thắm Phó chủ tịch HĐNDĐT: 0379742728
2.Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN ĐT:0978461999
3. Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB ĐT0979597758
4. Cao Mạnh Thư Chủ tịch UBMTTQ
Đ:T0963882916
1.Vũ Ngọc Thuân: CC Địa chính, Xây dựng ĐT - MT
ĐT: 0977952307
2. Đào Mạnh Thân CC văn phòng Đảng ủy ĐT: 0978750862
3.Nguyễn Thị Hồng: CC Tài chính - kế toán ĐT: 0973502080
4. Đặng Thị Thơm : CC Tư pháp - HT : ĐT 0326103842
5. Phạm T Thu Huyền: CC Chính sách - XH. ĐT: 0963181546
 
27 27/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3.Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5.Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
28 28/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Thị Thắm Phó chủ tịch HĐNDĐT: 0379742728
2.Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN ĐT:0978461999
3. Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB ĐT0979597758
4. Cao Mạnh Thư Chủ tịch UBMTTQ
Đ:T0963882916
1.Vũ Ngọc Thuân: CC Địa chính, Xây dựng ĐT - MT
ĐT: 0977952307
2. Đào Mạnh Thân CC văn phòng Đảng ủy ĐT: 0978750862
3.Nguyễn Thị Hồng: CC Tài chính - kế toán ĐT: 0973502080
4. Đặng Thị Thơm : CC Tư pháp - HT : ĐT 0326103842
5. Phạm T Thu Huyền: CC Chính sách - XH. ĐT: 0963181546
 
29 29/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3.Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5.Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
30 30/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Thị Thắm Phó chủ tịch HĐNDĐT: 0379742728
2.Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội LHPN ĐT:0978461999
3. Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch Hội CCB ĐT0979597758
4. Cao Mạnh Thư Chủ tịch UBMTTQ
Đ:T0963882916
1.Vũ Ngọc Thuân: CC Địa chính, Xây dựng ĐT - MT
ĐT: 0977952307
2. Đào Mạnh Thân CC văn phòng Đảng ủy ĐT: 0978750862
3.Nguyễn Thị Hồng: CC Tài chính - kế toán ĐT: 0973502080
4. Đặng Thị Thơm : CC Tư pháp - HT : ĐT 0326103842
5. Phạm T Thu Huyền: CC Chính sách - XH. ĐT: 0963181546
 
31 31/12/2021 1.Vũ Văn Thiển - BTĐU
ĐT:0936216515
2.Cao Văn Hậu Chủ tịch UBND
ĐT: 0375693838
1.Trần Kim Dung Phó BT TT Đảng ủy CT HĐND - ĐT:0977458665
2. Lê Thị Huyền Châm
Bí thư ĐTN , ĐT 0979992589
3. Đặng Văn Vần.Chủ tịch Hội Nông dân ĐT: 0979815458
4. Cao Thị Hường Phó chủ tịch UBND ĐT:0968555950
1. Bùi Văn Quang: Chỉ huy trưởng BQS phường ĐT: 0949839406
2. Vũ Văn Tuấn CC VH TT: ĐT:0978073193
3.Đặng Thị Huyền:CB Tư pháp Hộ tịch ĐT:0868623945
4.Phạm Văn Thuấn: CC Văn phòng ĐT: 0398503288
5.Trần lan Hương: CB Địa chính GT - TL
ĐT:0345289119.
 
           
  Người lập TM.UBND PHƯỜNG  
      Chủ tịch  
           
           
 
Phạm Văn Thuấn Cao Văn Hậu  
           
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 526
Trước & đúng hạn: 526
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 23:11:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Cao Văn Hậu - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0375693838

Email: caohau1974@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0