GIÁO DỤC-Y TẾ
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm học tập cộng đồng phường Tân Dân năm học 2021- 2022
14/10/2021 02:54:33

Căn cứ Hướng dẫn số 394/HD-PGDĐT ngày 16/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn về việc thực hiện nhiệm vụ Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường năm học 2020 – 2021;

UBND PHƯỜNG TÂN DÂN

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Số: 02/KH-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Dân, ngày 29 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm học tập cộng đồng

phường Tân Dân năm học 2021- 2022

Căn cứ Hướng dẫn số 394/HD-PGDĐT ngày 16/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn về việc thực hiện nhiệm vụ Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường năm học 2020 – 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 404/KH-PGDĐT ngày 17/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn về việc thực hiện nhiệm năm học 2021-2022 của Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường.

Trung tâm Học tập cộng đồng phường Tân Dân căn cứ chức năng nhiệm vụ và nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn. Sau khi thống nhất với các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các ban, ngành liên quan. BGĐ Trung tâm HTCĐ phường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

Nhằm thoả mãn nhu cầu học tập rất đa dạng của người dân không ngừng nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, nhân dân trong phường, tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa về mọi mặt như: ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, sử dụng máy tính, máy tính bảng, điện thoại, thiết bị thông minh, tích cực chuyển đổi cơ số học trong phát triển kinh tế, chuyển giao KHKT, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, văn hoá đời sống, thể dục thể thao, giáo dục quần chúng nhân dân về giữ gìn VSMT trong gia đình, trong cộng đồng, giữ gìn tài nguyên - khoáng sản, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo sự chuyển biến xã hội số trong hành động góp phần phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

TT

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

DỰ KIẾN HỌC VIÊN

DỰ KIẾN KINH PHÍ (Đ)

01

10/2021

Truyên truyền phổ biến pháp luật về ANTT, ATGT

Đội giao thông, Công an phường,

250

500.000

02

Chuyển giao KHKT sử dụng phân bón Lâm thao

TT phân bón Lâm thao Nông

60

1. 800.000

03

Truyền thông dân số KHHGĐ giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên

TT Y tế thị xã, hội ND, Ban DS

70

2.100.000

04

11/2021

Tập huấn bệnh mãm tính không lấy

TT Y tế thị xã

102

300.000

05

12/2021

Biện pháp phòng chống dịch COVID-19

TT Y tế thị xã

202

500.000

06

01/2022

Chuyển giao khoa học kỹ thuật gieo cấy giống lúa mới vụ chiêm xuân 2022

TT dịch vụ thị xã Kinh Môn, Phòng Kinh tế thị xã

120

3.500.000

07

Tuyên truyền quản lý và sử dụng pháo nổ

Công an, các nhà trường

150

300.00

08

Tuyên truyền biểu dương gương học tập tốt năm học 2020-2021 HS đỗ đại học

UBND phường và các nhà trường

120

7.500.000

09

02/2022

Tập huấn cấp cứu phản vệ trong tiêm COVID

TT Y tế thị xã

8

500.000

10

3/2022

Truyền thông dân số KHHGĐ, cân bằng giới tính khi sinh

Ban DSKHHGĐ

115

400.000

11

Truyền thông sức khỏe tinh thần

Bệnh viện tỉnh, trạm y tế phường

70

2.500.000

12

Bồi dưỡng kiến thức đoàn viên

Trường THCS

10

200.000

13

Chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm bón phòng trừ sâu bệnh

TT dạy nghề và Hội ND thị xã

130

2.500.000

14

Huấn luyện dân quân năm thứ nhất

Ban chỉ huy QS

27

40.000.000

15

TT chính sách dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ban DSKHHGĐ

Hội PN phường

75

2.250.000

16

4/2022

Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

TT dạy nghề và hội ND tỉnh HD

100

2.500.000

17

Truyền thông chăm sóc sức khỏe hội viên CTĐ

Phòng khám đa khoa Bảo an phát

100

3.000.000

18

Huấn luyện dân quân năm thứ 2 đến năm thứ 4

Ban chỉ huy QS

40

8.000.000

19

TT phòng chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội

Công an phường, Đoàn TN

200

300.000

20

5/2022

Huấn luyện dân quân cơ động

Ban chỉ huy QS

28

39.000.000

21

6/2022

Truyên thông phòng chống tai nạn, thương tích, PC đuối nước, bạo lực học đường

Đoàn TN

250

500.000

22

Chuyển giao khoa học kỹ thuật gieo cấy lúa mùa năm 2022

TT dịch vụ thị xã Kinh Môn, Phòng Kinh tế thị xã

100

3.000.000

23

Bồi dưỡng kiến thức sinh hoạt hè

Đoàn TN

40

1.000.000

24

7/2022

Quy trình sử dụng phân bón sinh học, phòng trừ sâu bệnh vụ mùa

TT dịch vụ thị xã Kinh Môn, Phòng Kinh tế thị xã

100

2.500.000

25

8/2022

Hội nghị gặp mặt GVHS, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm học vừa qua

UBND, các nhà trường

100

15.000.000

26

9/2022

TT công tác đảm bảo ANCT, TTATXH

Công an thị xã

110

500.000

27

Chuyển giao KHKT trồng cây vụ đông

TT dạy nghề và Hội ND thị xã

60

1.000.000

28

10/2022

Truyền thông khám bệnh, cấp thuốc miễn phí người cao tuổi

TT y tế phường, hội Cao tuổi

120

1.200.000

29

10/2022

Truyền thông khám bệnh, cấp thuốc miễn phí người cao tuổi

TT y tế phường, hội Cao tuổi

120

3.000.000

30

10/2022

TT DSKHHGĐ, mất cân bằng giới tính khi sinh, sinh con thứ 3

Y tế, PN

60

1.800.000

31

11/2022

TT hiến máu nhân đạo, hiến mô hiến bộ phận cơ thể người

Hội CTĐ thị xã

150

4.500.000

32

12/2022

Truyền thống ngày TL QĐNDVN

CCB, trường T.học

250

800.000

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Tích cực tham mưu với Đảng uỷ, UBND phường tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để trung tâm hoạt động có hiệu quả.

- Triển khai các giải pháp phù hợp trong tổ chức các hoạt động dạy và học thích ứng với tình hình dịch covid – 19. Chú trọng hướng dẫn vận động người dân sử dụng máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác để truy cập và khai thác tài nguyên giáo dục mở hữu ích nhằm xây dựng xã hội học tập trên nền kinh tế số, xã hội số và phát triển các mô hình học tập trong cộng đồng.

- Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa của việc tham gia học tập, hưởng ứng chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác điều tra nắm bắt nhu cầu học tập của nhân dân trong phường, tổ chức các lớp học theo nhu cầu của từng đối tượng.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của Ban GĐ trung tâm, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên để triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch đạt kết quả tốt.

- Tăng cường phối hợp với các tổ chức cá nhân xây dựng các chuyên mục hoạt động cũng như tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động giáo dục tại trung tâm.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Học tập cộng đồng phường Tân Dân năm học 2021 – 2022, đề nghị Đảng uỷ, UBND phường quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức có liên quan tích cực phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, tuỳ theo tình hình thực tế của tổ chức, đơn vị có thể vận dụng, điều chỉnh, bổ sung phù hợp về nội dung, thời gian, mục đích, yêu cầu đảm bảo đạt hiệu quả, sát, đúng mục tiêu kế hoạch đề ra.

PHÊ DUYỆT CỦA UBND PHƯỜNG

CHỦ TỊCH

 
 

Cao Văn Hậu

TM. TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 
 

Cao Thị Hường

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 526
Trước & đúng hạn: 526
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 23:20:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Cao Văn Hậu - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0375693838

Email: caohau1974@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0