CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Phấn đấu từ 95% -100% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn
04/07/2022 10:59:19

Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4347/KH-UBND về thực hiện cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

Theo mục tiêu Kế hoạch đưa ra, tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở quan điểm, chủ trương của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống của nhân dân trong tỉnh; xây dựng tỉnh Hải Dương trở thành một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp theo hướng hiện đại của khu vực đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.
Nâng cao mức độ hài lòng của người dân và tổ chức, lấy sự hài lòng của người dân và tổ chức là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Trọng tâm của CCHC là cải cách thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của tỉnh; tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Trong công tác cải cách hành chính, mục tiêu đưa ra là : 100% các thủ tục hành chính được công bố, công khai kịp thời, đúng quy định. Phấn đấu từ 95% -100% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn. Hoàn thành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã đạt tỷ lệ tương đương (30%, 20%, 15%). Phấn đấu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. Phấn đấu tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển nội bộ giữa các cơ quan thực hiện bằng phương thức điện tử.  Cung cấp 100% các TTHC có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công mức độ 4 và được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công của tỉnh; tích hợp 80% các DVCTT mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến năm 2025 đạt 80% người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC không phải cung cấp các giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện TTHC thành công trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ. Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 526
Trước & đúng hạn: 526
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 23:18:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Ông Cao Văn Hậu - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0375693838

Email: caohau1974@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0